Ostatni wpis: 29 minut temu

koffana402 Moja tapeta została dodana [link]

Ewa15 Moja tapeta została dodana [link]

tebum27 Moja tapeta została dodana [link]

thean Moja tapeta została dodana [link]

ewik1 Mój nowy komentarz do tapety [link]

Ostatni wpis: 7 godzin temu

MaKacper08[Automat] Awansowałem do rangi Gość :)

adminW FotoLotto! poprawnie tapetę dnia wybrali: ALDONA789, basia1951, koffana402 - Gratulujemy!

adminTapeta dnia wybrana !! Wygrała tapeta Domki, Kwiaty, Wydmy, Morze, Zachód słońca [LINK], dodana przez basikp Gratulujemy!!

adminKomentarz dnia wybrany !! Wygrał komentarz [LINK], dodany przez ewik1 Gratulujemy!!

tatmagOoo, dzięki i gratki :)

  Regulamin Tapeciarnia.pl

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Portalu Tapeciarnia.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE (WSTĘPNE)
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z bezpłatnych kont dla użytkowników indywidualnych (dalej zwanych "Użytkownikami") w serwisie internetowym Tapeciarnia.pl (zwanym dalej "Serwisem" lub "Portalem") i stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Operatorem Portalu jest firma NETPLUS sp. z o.o. , zwana w dalszej części "Administratorem" lub "Usługodawcą".
  3. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:
   • Awatar - obraz reprezentujący wizualnie Użytkownika w formie Obiektu Osadzonego lub Pliku Hostowanego.
   • Jednostki Treści - podstawowa jednostka, w której Użytkownik może zamieszczać treści w postaci Materiałów. Jednostkami Treści są w szczególności Pliki Graficzne,  Komentarze i Posty.
   • Komentarz oraz Posty (zwane również "Postem") - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika (Jednostka Treści) w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych oraz komentarzy do Plików Graficznych. Dzięki Komentarzom Użytkownik może w formie tekstowej dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi myślami, poglądami i opiniami (wyrażać je) oraz zamieszczać Materiały (w tym linki do Plików Graficznych).
   • Komentarz prywatny (zwany również Postem prywatnym)- Komentarz dostępny jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; za Komentarz prywatny uważa się prywatne wiadomości wysyłane pomiędzy Zarejestrowanymi Użytkownikami ("Wiadomości").
   • Konto Użytkownika (zwane również Kontem) - wydzielone dla danego Użytkownika Zarejestrowanego w Portalu strony internetowe, gdzie zbierane i prezentowane są informacje dotyczące tego Użytkownika. Konto Użytkownika może zawierać Materiały udostępnione przez Użytkownika, w tym zwłaszcza dodane przez niego pliki graficzne. Konto składa się z Jednostek Treści, którymi mogą być: Opis Użytkownika, Foldery Użytkownika, opisy i komentarze do plików i folderów,  Komentarz prywatny. Jednostki Treści mogą zawierać Materiały, w tym w szczególności Pliki Graficzne.
   • Materiały - wszelkie teksty, informacje, artykuły, opracowania, komentarze, Pliki Graficzne, materiały  oraz inne treści zamieszczone w Portalu w formie elektronicznej przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu prywatnego przechowywania lub ich publikacji (w dozwolonym przez prawo i Regulamin zakresie).
   • Materiały Reklamowe - Materiały zawierające treści reklamowe/marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych.
   • Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, niniejszym Regulaminem lub dobrymi obyczajami.
   • Nieautoryzowany Dostęp - Użytkownik, który korzysta z Konta, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych lub korzysta z jakichkolwiek zasobów Portalu, nie posiadając do tego uprawnień.
   • Obiekt Osadzony - Materiał w formie obiektu osadzonego w kodzie stron Portalu przez Użytkownika (w Komentarzu / Poście). W szczególności chodzi o obrazy, grafiki, Java i inne.
   • Partner Marketingowy Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub wiadomościach wysyłanych do Użytkowników.
   • Plik Graficzny - Materiał w formie pliku wgranego ("uploadowanego") na serwer Administratora przez Użytkownika i hostowany (utrzymywany) na serwerze Administratora. Plikiem Graficznym może być w formie JPG, PNG.
   • Profil Użytkownika (Profil) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Konta, jakie zbiera i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
   • Regulamin - niniejszy dokument w aktualnie obowiązującej wersji, znajdujący się pod adresem https://www.tapeciarnia.pl/regulamin stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną.
   • Użytkownik - każda osoba fizyczna lub organizacja, która wykorzystuje Serwis do umieszczania i udostępniania plików i/lub ich pobierania lub do zamieszczania Komentarzy/Postów (z Materiałami lub bez) a także tylko przeglądająca (wyświetlająca) zawartość Portalu - niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła
   • Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji poprzez podanie odpowiednich (wymaganych w formularzu rejestracyjnym) danych za pomocą środków informatycznych dostępnych w Portalu, posiadający swój unikalny login zabezpieczony hasłem. Tylko taki Użytkownik Zarejestrowany może zamieszczać w Portalu Materiały, w tym Pliki graficzne i Komentarze.
   • Użytkownik Zalogowany -Użytkownik Zarejestrowany, który zalogował się Portalu przy pomocy danych dostępowych do swojego Konta, w szczególności swojego loginu i hasła.
  4. Serwis internetowy Tapeciarnia.pl służy do przechowywania i publicznego udostępniania przez Użytkowników Materiałów. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy usługę polegającą na udostępnianiu infrastruktury teleinformatycznej celem przechowywania Materiałów przez Użytkowników. Serwis jest przeznaczony do umieszczania przez Użytkowników Materiałów, w tym w szczególności Plików Graficznych, z których następnie mogą korzystać z różnych lokalizacji geograficznych, za pośrednictwem sieci Internet, włącznie ze współdzieleniem plików z innymi Użytkownikami.
  5. Wymiana publicznie dostępnych informacji (w tym m.in, opinii, spostrzeżeń i komentarzy) między Użytkownikami odbywa się w szczególności za pomocą publikowanych przez Użytkowników Postów, w których Użytkownicy mogą zamieszczać też Materiały.

 

 1. REJESTRACJA W PORTALU
  1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie swojego adresu e-mail, loginu (nazwy, pod jaką Użytkownik Zarejestrowany będzie widoczny w Portalu), dokonać akceptacji niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, a następnie uaktywnić swoje Konto poprzez link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.
  2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do pełnej funkcjonalności Portalu po podaniu loginu i hasła (wtedy staje się Użytkownikiem Zalogowanym).
  3. W wyniku rejestracji dla Użytkownika Zarejestrowanego tworzone jest Konto i Profil Użytkownika. Użytkownik Zarejestrowany może uzupełnić informacje w ramach Konta o własne dane, przy czym dane te może w każdej chwili zmienić lub usunąć. Zakres, w jakim dane te mogą zostać udostępnione innym Użytkownikom określa Polityka Prywatności.
  4. Użytkownik ma wgląd do informacji upublicznionych w ramach Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego.
  5. Użytkownik w trakcie procesu rejestracji lub po zarejestrowaniu się w Portalu, ma możliwość zamieszczenia Awatara w ramach swojego Konta. Awatar nie może być sprzeczny z niniejszym Regulaminem, prawem lub dobrymi obyczajami. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Awatara w przypadku, gdy narusza on niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa lub dobre obyczaje.
  6. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:
   • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
   • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Polityki Prywatności;
   • wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronach Portalu oraz na innych - wybranych przez Administratora - stronach internetowych oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, Awatarach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników z wyjątkiem następujących danych:
    1. adresu e-mail;
    2. hasła do Konta;
    3. kodów aktywacyjnych lub innego typu poufnych danych dostępowych.
   • wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Portalu;
   • wyraża zgodę na przekazanie przez Administratora danych podanych podczas rejestracji podmiotom trzecim z terenu Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej. Administrator zapewni, iż w takim przypadku podmioty te będą przetwarzać dane zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności, iż zapewnią Użytkownikowi możliwość wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych.
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu pełnego dostępu do usług oferowanych w ramach Portalu.
 1. KORZYSTANIE Z PORTALU - usługi hostingowe
  1. Konto nie może być wykorzystywane do działalności komercyjnej lub wspomagania tej działalności w jakikolwiek sposób. Przez działalność komercyjną rozumie się także umieszczanie przez Użytkowników reklam w jakichkolwiek Jednostkach Treści funkcjonujących w ramach Serwisu, a także inne formy czerpania korzyści majątkowych z posiadania Konta.
  2. Każda osoba fizyczna, a także organizacja o charakterze niedochodowym  ma prawo do założenia jednego Konta w Serwisie.
  3. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za wszelkie Materiały i skutki ich przechowywania i rozpowszechniania. W tym w szczególności odpowiedzialność przewidzianą przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Regulamin
  4. Każde istniejące w Serwisie Konto powinno być aktywnie wykorzystywane, w szczególności przynajmniej raz na trzy miesiące powinno nastąpić zalogowanie Użytkownika Konta, tj. zalogowanie przy użyciu hasła właściciela. W przeciwnym razie Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta lub innych działań w celu zwolnienia nazw Kont dla innych Użytkowników.
  5. Administrator nie ingeruje w treść Komentarzy i Materiałów znajdujących się na Kontach Użytkowników, lecz zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisów które naruszają regulamin.
  6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Konta. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Serwisu w każdym czasie, w szczególności, gdy nie zaakceptuje późniejszych zmian niniejszego regulaminu klikając w odpowiedni link w ustawieniach swojego Konta lub wysyłając ze swojego Konta na adres email Administratora prośbę o usunięcie danych.
  7. Korzystanie z Serwisu wymaga przeglądarki internetowej oraz włączonej obsługi języka JavaScript, plików cookies i wyskakujących okien (popup).
  8. Treści zamieszczane w Portalu są dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu, jednakże z pełnej funkcjonalności Portalu mogą korzystać tylko Użytkownicy Zarejestrowani w zakresie na jaki pozwala funkcjonalność darmowego konta.
 2. ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW, KOMENTARZACH I INNYCH JEDNOSTKACH TREŚCI
  1. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając Komentarz lub jakiekolwiek Materiały w ramach dostępnych na Portalu Jednostek Treści, oświadcza, iż są one wolne od wad prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu wszelkie autorskie prawa majątkowe do umieszczanych treści, w tym w szczególności prawa umożliwiające udzielenie licencji, o której mowa poniżej oraz prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet, oraz prawem do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, jak również że prawa te nie są ograniczone w jakikolwiek sposób na rzecz żadnej osoby trzeciej.
  2. Poprzez umieszczenie w Serwisie Materiałów będących utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Użytkownik udziela Administratorowi nieograniczonej w czasie i terytorium oraz nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie utworu, jego rozpowszechnianie w sieci internet w taki sposób, aby dostęp do utworu miała każda osoba korzystająca z sieci internet, korzystanie z elektronicznej wersji utworu w dowolny sposób przez każdą osobę, która uzyska dostęp do utworu.
  3. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę - w chwili umieszczenia Materiału stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w Portalu - na upublicznienie tego utworu nie tylko w Portalu ale także na każdej innej stronie internetowej wedle wyboru Administratora. Lista stron internetowych poza Portalem, na których Materiały są udostępniane jednocześnie z udostępnianiem ich na Portalu, jest dostępna u Administratora.
  4. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Komentarze/Posty oraz Materiały, Pliki Graficzne i Awatary, które zamieścił w Portalu w ramach dostępnych Jednostek Treści.
  5. Posty i Komentarze nie mogą zawierać treści erotyczny jak i podtekstów erotycznych, słów obraźliwych, wulgaryzmów, treści rasistowskich oraz nakłaniających innych do zbrodni
  6. Jeżeli zdaniem Użytkownika Post lub Materiał (w dowolnej Jednostce Treści) narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora za pomocą przycisku "Zgłoś uwagi do tapety" lub napisanie maila do administratora serwisu.
  7. Pliki Graficzne nie będą dodawane gdy będą posiadały obwódki, adres strony www, niską jakość, niską rozdzielczość, datę zdjęcia, godzinę zdjęcia, zbędne napisy.
  8. Nowe Pliki Graficzne mogą być przesyłane w każdym formacie graficznym. Pliki Graficzne można dodać poprzez pod stronę www.tapeciarnia.pl/dodaj-tapete . Dodany plik znajduje się w poczekalni, na stronie ukażę się gdy zostanie sprawdzony przez moderatora.
  9. Nowe Pliki Graficzne muszą posiadać rozmiar większy niż 800px na 600px lecz nie większy niż 3000px na 2000px oraz posiadać proporcję X do Y w skali od 1:1 do 1:2 (poziome zdjęcia)
  10. Administrator zobowiązuje się do krótkiej odpowiedzi dlaczego tapeta nie została dodana, decyzja administratora jest ostateczna i nie podlega negocjacji, dyskusji ani krytyce.
  11. Użytkownik ma pełny wgląd oraz możliwość edycji tapet w poczekalni na pod stroniewww.tapeciarnia.pl/moje-poczekalnia 
  12. Niedopuszczalne jest oddawanie głosu negatywnego tylko dla tego, że nie lubimy danej grupy społecznej lub płci, danego rodzaju zwierzęcia lub sposobu ubrania albo braku ubrania
 3. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystania Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:
   • nadawania umieszczanym Plikom Graficznym nazw i kategorii zgodnych z treścią,
   • rzetelnego oddawania głosów, ocena Pliku Graficznego powinna być skierowana pod kontem, wykonania, jakości, wrażenia wizualnego. Niedopuszczalne jest oddawanie głosu negatywnego tylko dla tego, że nie lubimy danej grupy społecznej lub płci, danego rodzaju zwierzęcia lub sposobu ubrania albo braku ubrania.
   • korzystania z Serwisu w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników,
   • nie używania przekleństw w komentarzach i postach
   • bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego regulaminu  i zapoznawania się z nimi,
 4. NAKAZY I ZAKAZY
  1. Użytkownikowi zabrania się:
   • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta Plików Graficznych lub innych treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których Użytkownik nie posiada stosownych praw w tym w szczególności praw autorskich, które umożliwiają mu wykorzystanie utworu w sposób opisany w Regulaminie, w tym w szczególności do upublicznienia utworu na zasadach opisanych w Regulaminie,
   • umieszczania Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów,
   • umieszczania treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie,
   • rozpowszechniania za pomocą Serwisu treści naruszających rażąco ogólnie przyjęte normy obyczajowe i społeczne jak również treści rażąco drastycznych (np. przedstawiających sceny egzekucji, ludzkie zwłoki lub inne treści),
   • utrudniania innym Użytkownikom korzystania z Serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
   • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
   • zamieszczania w Serwisie skryptów  wykonywalnych oraz umieszczania plików graficznych, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych Użytkowników,
   • obciążania serwera obsługującego Serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu na Koncie lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia Konta,
   • nie zamieszczania w Postach lub jakichkolwiek innych dostępnych na Portalu Jednostkach Treści jakichkolwiek prywatnych "regulaminów", "disclaimerów", informacji o wyłączeniu odpowiedzialności własnej lub innych Użytkowników w jakiejkolwiek formie lub treści,
   • umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika Materiałów zawierających jakiekolwiek dane osobowe innych osób,
   • głosowania na Pliki Graficzne pod wpływem środków odurzających.
  2. Użytkownikowi nakazuję się:
   • oddawanie głosów do Plików Graficznych w sposób rzetelny i przemyślany sugerując się jakością wykonania, rozdzielczością, ogólnym odczuciem,
   • dbanie o dobre imię serwisu,
 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SANKCJE
  1. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność związaną z naruszeniem obowiązujących przepisów w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także z naruszeniem przysługującym osobom trzecim praw autorskich i innych praw związanych z przechowywaniem, rozpowszechnianiem i innymi formami korzystania z utworu.
  2. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Administratora z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez Materiały zamieszczone przez Użytkownika w ramach jakiejkolwiek dostępnej na Portalu (lub innych stronach internetowych na których utwór jest jednocześnie udostępniany) Jednostki Treści, Użytkownik ten wstąpi do sprawy w miejsce Administratora lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego oraz przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
  3. Naruszenia postanowień Regulaminu mogą, według uznania Usługodawcy, skutkować ostrzeżeniem, całkowitą blokadą Konta, usunięciem poszczególnych Materiałów, ograniczeniem możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięciem Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim plikami. W przypadku, gdy Użytkownik podjął działania, które nie są zakazane przez Regulamin, ale zostaną według rozsądnej oceny Usługodawcy uznane za niepożądane, może on zawiadomić Użytkownika pocztą elektroniczną o tym fakcie, żądając zaprzestania podejmowania tych działań. Niezastosowanie się Użytkownika niezwłocznie do tego żądania stanowi naruszenie niniejszego regulaminu. W sytuacjach wyjątkowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania publicznego dostępu do Konta, części plików lub całkowitej blokady dostępu do Konta.
  4. Za naruszenie Regulaminu uważa się także zachęcanie, ułatwianie lub propagowanie metod łamania i obchodzenia jego postanowień, jak również świadome czerpanie korzyści z takich działań.

 

 1. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI I ZASTRZEŻENIA
  1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłączona zostaje odpowiedzialność Usługodawcy za:
   • wszelkie szkody wynikłe ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem,
   • jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępniania Materiałów bądź spowodowanej tym niemożności udostępniania jego Materiałów,
   • skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła dostępowego Użytkownika, o ile nastąpiło to z winy Użytkownika (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez klienta),
   • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
   • informacje pobrane przez Użytkownika z Internetu oraz za skutki ich wykorzystania przez Użytkownika,
   • szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej,
   • wszelkie działania podjęte w stosunku do Użytkownika w związku z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub Regulaminu, w szczególności za blokadę publicznego dostępu do Konta, całkowitą blokadę Konta, usunięcie poszczególnych plików, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcjonalności Serwisu lub usunięcie Konta wraz ze wszystkimi zgromadzonymi na nim Materiałami.
   • za ewentualne szkody w związku z treścią Komentarzy i Materiałów,
   • działania Użytkownika polegające na zbieraniu danych osobowych niezgodnie z prawem i następnie ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym w sposób niezgodny z przepisami regulującymi zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych.
  2. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
   • zmiany parametrów Konta w Serwisie,
   • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
   • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu Materiałów udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
   • usunięcia w sytuacjach wyjątkowych niektórych lub wszystkich Materiałów, znajdujących się w Serwisie,
   • całkowitego zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika na stronach Serwisu,
   • usunięcia Komentarzy lub Materiałów w przypadku stwierdzenia, iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich lub naruszają dobre zwyczaje,
   • przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w portalu tapeciarnia.pl na inny kompetentny podmiot.

 

 1. USUWANIE KONTA
  1. Podczas usuwania konta użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia wszystkich Materiałów zamieszczonych przez użytkownika z wyłączeniem Plików Graficznych opisanych jako "Jestem Twórcą"
  2. Administrator deklaruje że usunie wszystkie Pliki Graficzne Użytkownika oznaczone jako "Jestem Twórcą" w ciągu 24 godzin z serwisu www.tapeciarnia.pl oraz innych serwisów należących do Administratora
 2. ZMIANY REGULAMINU
  1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, ze względu na ważne przyczyny.
  2. Wszelkie zmiany Regulaminu będą opublikowane w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
  3. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany rozwiązać umowę z Administratorem poprzez natychmiastowe usunięcie Konta. Nieusunięcie konta będzie odczytywane jako wyrażenie zgody na aktualnie obowiązujący regulamin.
 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników Regulaminu prosimy kierować na adres admin@tapeciarnia.pl. Zgłoszenia naruszeń można też dokonywać za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie.
  2. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu mogą być przesyłane za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego Serwisu.
  3. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa przysługujące konsumentom stosowanie do obowiązujących przepisów prawa.
  4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 18 sierpień 2011 r.

 

Istnieją dwie edukacje. Jedna powinna uczyć nas, jak zarabiać na życie, a druga, jak żyć.

Włącz

0.0031 sekundy, Godzina: 07:29:28, MEM:759.26 KB